Bis(2-iodo-1-phenylethyl)ether

Bis(2-iodo-1-phenylethyl)ether