4-(2-methylphenyl)-3-pyridin-3-yl-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one

4-(2-methylphenyl)-3-pyridin-3-yl-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one