1,3-Dimethyl-6-phenylpiperidin-4-one

1,3-Dimethyl-6-phenylpiperidin-4-one