1-Bromo-4-[4-(4-bromophenoxymethyl)-benzyloxy]benzene

1-Bromo-4-[4-(4-bromophenoxymethyl)-benzyloxy]benzene