5-Methyl-3-phenyl-4-isothiazolol

5-Methyl-3-phenyl-4-isothiazolol