3-Methyl-6-phenylpiperidin-4-one

3-Methyl-6-phenylpiperidin-4-one