1-Phenyl-3-formyl-4-hydroxypyrazole

1-Phenyl-3-formyl-4-hydroxypyrazole