4-Bromobenzoic acid, 2-phenylethyl ester

4-Bromobenzoic acid, 2-phenylethyl ester