2-Bromobenzoic acid, 2-phenylethyl ester

2-Bromobenzoic acid, 2-phenylethyl ester