3-Bromobenzoic acid, 2-phenylethyl ester

3-Bromobenzoic acid, 2-phenylethyl ester