3-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-phenylethyl ester

3-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-phenylethyl ester