4-Butylbenzoic acid, 2-phenylethyl ester

4-Butylbenzoic acid, 2-phenylethyl ester