1,3,2-Dioxaborolane, 2-ethyl-4-methyl-5-oxo-4-phenyl-

1,3,2-Dioxaborolane, 2-ethyl-4-methyl-5-oxo-4-phenyl-