2-Methyl-4-phenylthiolane, 1,1-dioxide

2-Methyl-4-phenylthiolane, 1,1-dioxide