[1-(Allylsulfanyl)-2-nitroethyl]benzene

[1-(Allylsulfanyl)-2-nitroethyl]benzene