2-(2,4-Dichlorophenoxymethyl)-5-(2-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole

2-(2,4-Dichlorophenoxymethyl)-5-(2-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole