4-Ethylbenzoic acid, 2-phenylethyl ester

4-Ethylbenzoic acid, 2-phenylethyl ester