2,2-Dimethyl-6-phenylpiperidin-4-one

2,2-Dimethyl-6-phenylpiperidin-4-one