3-Fluorobenzoic acid, 2-phenylethyl ester

3-Fluorobenzoic acid, 2-phenylethyl ester