1-(2,4-Dichlorobenzoyl)-2-phenyl-4-piperidino-5-hydroxy-4,5-dihydroimidazole

1-(2,4-Dichlorobenzoyl)-2-phenyl-4-piperidino-5-hydroxy-4,5-dihydroimidazole