Aziridine, 2-chloromethyl-2-methyl-1-(4-methylphenylsulfonyl)-

Aziridine, 2-chloromethyl-2-methyl-1-(4-methylphenylsulfonyl)-