2-[(2,6-Dichlorophenyl)imino]-3-phenethyl-1,3-thiazolan-4-one

2-[(2,6-Dichlorophenyl)imino]-3-phenethyl-1,3-thiazolan-4-one