1-Benzoyl-4-phenyl-2-pyrrolidone

1-Benzoyl-4-phenyl-2-pyrrolidone