Propanoic acid, 3-[(2-phenylethyl)sulfonyl]-, undecyl ester

Propanoic acid, 3-[(2-phenylethyl)sulfonyl]-, undecyl ester