2-phenyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one

2-phenyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one