2-Phenylethyl cyclohexanecarboxylate

2-Phenylethyl cyclohexanecarboxylate