4-Ethoxy-7-hydroxy-chromen-2-one

4-Ethoxy-7-hydroxy-chromen-2-one