4-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2-azetidinone

4-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2-azetidinone