Piperidine-3-ol, 2,2-dimethyl-5-phenyl-

Piperidine-3-ol, 2,2-dimethyl-5-phenyl-