6-Methyl-3-phenethylsulfanyl-2H-[1,2,4]triazin-5-one

6-Methyl-3-phenethylsulfanyl-2H-[1,2,4]triazin-5-one