5-(1-Hydroxy-1-methyl-ethyl)-3-phenyl-isoxazolidin-5-ol

5-(1-Hydroxy-1-methyl-ethyl)-3-phenyl-isoxazolidin-5-ol