Ethyl 5-amino-7-phenylpyrazolo[1,5-c]pyrimidine-4-carboxylate

Ethyl 5-amino-7-phenylpyrazolo[1,5-c]pyrimidine-4-carboxylate