Oxazolidin-2-one, 4-hydroxy-4,5,5-trimethyl-3-(2-phenylethyl)-

Oxazolidin-2-one, 4-hydroxy-4,5,5-trimethyl-3-(2-phenylethyl)-