3-hydroxy-3-methyl-4-phenylpyrrolidin-2-one

3-hydroxy-3-methyl-4-phenylpyrrolidin-2-one