5,9,9-Trimethyl-1-phenylspiro[3.5]nonan-5-ol

5,9,9-Trimethyl-1-phenylspiro[3.5]nonan-5-ol