2-amino-5-methyl-5-phenyl-oxazol-4-one

2-amino-5-methyl-5-phenyl-oxazol-4-one