2-Methyl-6-phenyl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazine

2-Methyl-6-phenyl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazine