4,4'-Bitriazolyl, 3-methyl-3'-phenyl-

4,4'-Bitriazolyl, 3-methyl-3'-phenyl-