Tris(methyldichlorosilyl)ethylene

Tris(methyldichlorosilyl)ethylene