2-Bromo-2-fluoro-3-methyl-3-phenyl-1-methylenecyclopropane

2-Bromo-2-fluoro-3-methyl-3-phenyl-1-methylenecyclopropane