1-Ethyl-2-tributylsilyloxycyclohexane

1-Ethyl-2-tributylsilyloxycyclohexane