2-Methyl-2-phenyl-1,3,6,2-trioxasilocane

2-Methyl-2-phenyl-1,3,6,2-trioxasilocane