methyl 5-[(2-chloro-6-fluorobenzyl)thio]-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate

methyl 5-[(2-chloro-6-fluorobenzyl)thio]-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate