Butanoic acid, 2-ethyl-3-(triethylsilyloxy)-, ethyl ester

Butanoic acid, 2-ethyl-3-(triethylsilyloxy)-, ethyl ester