4,4'-Bitriazolyl, 3,3'-diphenyl-

4,4'-Bitriazolyl, 3,3'-diphenyl-