2-Bromomethyl-4,5-diphenyl-oxazole

2-Bromomethyl-4,5-diphenyl-oxazole