1-(4-Fluorophenyl)ethyl triethylsilyl ether

1-(4-Fluorophenyl)ethyl triethylsilyl ether