2-Ethyl-1-triethylsilyloxyhexane

2-Ethyl-1-triethylsilyloxyhexane