N-(2,2-Diethoxyethyl)-9-methyl-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide

N-(2,2-Diethoxyethyl)-9-methyl-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide