N-(2,2-Diethoxyethyl)-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide

N-(2,2-Diethoxyethyl)-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide